Àmbit d’aplicació

Aquesta dimensió està pensada per a especificar l’ús o aplicació preferents de cada recurs. En cas que un recurs no tingui un àmbit específic, pot no especificar-se’n cap per a destacar-ne la transversalitat. Quan sigui necessari, és possible indicar més d’una categoria, la qual cosa cal destacar, ja que aquesta dimensió té en compte dues visions del concepte d’àmbit d’aplicació. La primera engloba recursos relacionats amb projectes d’acord amb la seva tipologia, mentre que la segona està orientada a descriure casos d’ús o aplicacions concretes (per exemple, en l’àmbit de la salut). Per tant, serà habitual especificar més d’un valor en aquesta dimensió.

Les categories són:

  • Dades massives (big data). En aquesta categoria, s’engloben tots els recursos que tenen relació amb el fet de manipular conjunts de dades enormes, incloses tant eines específiques o arquitectures per al seu emmagatzematge com els mateixos conjunts de dades massives.
  • Intel·ligència de negoci (business intelligence). Aquesta categoria més general està pensada per a donar cabuda a totes les eines, entorns i mètodes que permeten la presa de decisions fonamentada en el rendiment passat d’una organització, incloses eines com ara informes, quadres de comandament, etc.
  • Anàlisi de negoci (business analytics). Aquesta categoria engloba les aplicacions de negoci encapsulades i predefinides que permeten predir comportaments dins d’una organització i també com detectar insights no bàsics a partir del rendiment passat d’una organització.
  • Aprenentatge automàtic (machine learning). En aquesta categoria tenen cabuda tots els recursos més relacionats amb els models, algorismes i estructures de dades usades per a l’anàlisi i visualització de dades, inclosos també conceptes provinents de l’àmbit més general de la intel·ligència artificial.
  • Internet i xarxes socials. Aquesta categoria permet descriure tots els recursos que tenen a veure amb les dades generades o capturades d’internet i, especialment, de xarxes socials, les quals posseeixen certa estructura subjacent de graf, i també les eines adequades per a la seva anàlisi i visualització.
  • Mapes i geolocalització. En aquesta categoria, es troben els recursos que tenen relació amb eines o dades que permeten conèixer la posició dels elements d’un conjunt. També s’hi inclouen totes les aplicacions que usen o manipulen mapes.
  • Periodisme de dades. Aquesta categoria està pensada per a tots els recursos relacionats amb el fet d’explicar històries mitjançant les dades, des de conjunts de dades interessants, infografies i exemples de visualitzacions interactives fins a repositoris on trobar aquest tipus de recursos.
  • Aspectes ètics i legals. Aquesta categoria està pensada per a descriure recursos relacionats amb altres aspectes no tecnològics però no menys importants, com els legals i ètics derivats de l’ús de dades provinents d’usuaris.
  • Processament de llenguatge natural. En aquesta categoria s’inclouen totes les metodologies i eines desenvolupades per a analitzar, entendre i generar llenguatge natural, per millorar la interacció entre usuaris i sistemes informàtics.