Categories

Cadascun dels recursos d’aquest repositori està categoritzat d’acord amb quatre dimensions complementàries: el seu àmbit d’aplicació, la seva rellevància respecte a les fases del cicle de vida de les dades, el llenguatge o llenguatges de programació utilitzats i la seva tipologia. A continuació, es detalla cadascuna de les quatre dimensions: