Dades sobre mobilitat a Uber

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

Aquest web promogut per Uber, una empresa que proporciona serveis de transport amb conductor mitjançant una aplicació mòbil, permet analitzar visualment tres tipus de dades diferents, però complementàries, com són el temps mitjà de desplaçament entre zones d’una ciutat (aquelles on opera Uber), la velocitat mitjana a cada carrer (només els principals) i, per a algunes ciutats, un mapa de calor amb la densitat del trànsit.

La visualització, basada en mapes, permet a l’usuari moure’s per una regió a diferents nivells de zoom, destacar una zona (p. ex., un barri) per a conèixer-ne els detalls, especificar per quins dies i hores de la setmana ens interessa conèixer les dades (caps de setmana, tardes, etc.) i, finalment, descarregar-les en format .csv per a poder fer altres anàlisis que puguin ser d’interès.

Tot i que la seva utilitat és limitada, és un bon exemple de com posar a disposició dels usuaris grans conjunts de dades mitjançant una visualització que actua alhora com a interfície per a manipular les dades.

Enllaç al recurs

https://movement.uber.com/

Exemple d’ús

Una de les ciutats amb dades més completes és Londres, de la qual podem tenir els tres tipus de dades esmentades anteriorment. Per exemple, podem veure que la densitat del trànsit al centre de Londres a les hores d’oficina és molt elevada en alguns carrers:

Enllaços relacionats

Uber a la Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Uber

Estudis de cas amb dades d’Uber: https://medium.com/uber-movement