Governança de dades

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Avui dia, la majoria d’organitzacions, empreses, administració, etc. emmagatzemen i manipulen dades en format digital. Aquestes dades s’han convertit en el nucli de la principal activitat en molts casos, i són absolutament necessàries per a ser competitius, eficients i eficaços amb una visió clara d’intel·ligència de negoci.

La governança de dades és, doncs, el conjunt de normatives, procediments i polítiques que estableixen la manera com s’han de gestionar les dades relacionades amb la intel·ligència de negoci d’una organització. L’objectiu és assegurar que qualsevol aspecte relacionat amb les dades queda cobert, des de la tecnologia usada per a emmagatzemar-les, gestionar els procediments de còpia i restauració, fins a la descripció de les entitats que conformen els conceptes abstractes que gestiona l’organització. De fet, la governança de dades reflecteix d’alguna manera el cicle de vida de les dades, però tenint en compte els aspectes que se’n deriven.

De forma resumida, la governança de dades es fonamenta en concretar (i perseguir) els principis següents:

  • Integritat: les dades tenen una sintaxi i semàntica conegudes i ben definides, tant des del punt de vista atòmic (p. ex., el format per a una data) com jeràrquic (p. ex., tota matrícula inclou almenys una assignatura).
  • Consistència: les dades mantenen la seva sintaxi i consistència en el temps i en àmbits diferents.
  • Disponibilitat: les dades estan sempre disponibles per a ser consultades. Això pot derivar en l’ús de sistemes tolerants a fallades i en l’establiment de polítiques del sistema de seguretat.
  • Estandardització: sempre que sigui possible, les dades seguiran estàndards per a la seva descripció. Usant el mateix exemple, les dates han d’usar l’estàndard ISO 8601.
  • Transparència: totes les decisions que s’han pres sobre les dades són clares i poden ser consultades per tots els participants.
  • Traçabilitat: és possible conèixer l’origen de cada dada i els processos de transformació als quals ha estat sotmesa.
  • Responsabilitat: cada dada (o col·lecció de dades) té un responsable que la gestiona i pot ser requerit per a resoldre qualsevol qüestió al respecte.
  • Seguretat: les dades i els sistemes que les gestionen tenen en compte els aspectes d’accés i control necessaris per a assegurar-ne la seguretat.
  • Privacitat: les dades s’emmagatzemen de forma que s’assegura la privacitat dels individus que poden formar part d’un conjunt o d’una col·lecció.
  • Qualitat: les dades que formen part d’un conjunt o d’una col·lecció compleixen els requisits necessaris per a ser usades. En altres paraules, tota dada susceptible de ser usada satisfà tots els criteris establerts a l’organització. De fet, la qualitat emergeix com a resultat de complir la resta de principis de forma satisfactòria.

Enllaç al recurs

https://www.damaspain.org/que-es-dama-espana/

Exemple d’ús

Els projectes de governança de dades acostumen a ser gegantins i extensos en el temps, a banda de ser estratègics per a l’organització, així que és impossible proporcionar cap exemple concret en aquest context. No obstant això, sí que hi ha exemples de polítiques que determinen els aspectes relacionats amb, per exemple, la identificació dels usuaris.

En una organització complexa és molt possible que el mateix usuari sigui identificat de forma diferent per diferents departaments. Per exemple, l’usuari pot tenir un DNI que és usat en les factures i els pagaments, però també un correu electrònic que s’usa per a comunicar-se amb ell o ella. Un projecte de governança de dades faria un recull de tots els identificadors usats en l’organització i proposaria l’ús d’un identificador únic anonimitzat per a emmagatzemar tota l’activitat d’un usuari, i mantenir una taula separada per a emmagatzemar les dades personals de l’usuari. Així es podria registrar tota l’activitat de l’usuari de forma anònima, però identificada unívocament, de forma que sigui possible, per exemple, fer pagaments a un usuari en funció de la seva activitat en un espai de comunicació, sense haver d’usar dades personals en cap moment.

Enllaços relacionats

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_governance

International’s Guide to the Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK2): https://technicspub.com/dmbok/