Papers with Code

3. Àmbit d'aplicació

4. Llenguatge de programació

Descripció

Recopilació d’articles de recerca (disponibles en format PDF) juntament amb el codi usat per reproduir els experiments, les anàlisis i les visualitzacions. Els articles estan organitzats en funció de la seva actualitat i popularitat (recent i històrica), i indiquen en quina revista o conferència han estat publicats.

A més d’oferir accés a aquesta literatura, l’objectiu és també poder comparar entre models (classificadors, etc.) i articles per veure l’evolució en un àmbit o respecte a un conjunt de dades predeterminat.

Enllaç al recurs

https://paperswithcode.com/

Enllaços relacionats

Articles de conferències: https://github.com/zziz/pwc