PostgreSQL

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

PostgreSQL constitueix un dels sistemes gestors de bases de dades relacionals de programari lliure més potent del mercat. Els seus orígens es remunten al 1986 com a part del projecte POSTGRES a la Universitat de Califòrnia a Berkeley. Rere PostgreSQL hi ha una comunitat de codi obert que lliura de manera constant solucions eficients i innovadores.

La creació, consulta i manipulació de les bases de dades creades a PostgreSQL es realitza mitjançant el llenguatge SQL. No obstant això, PostgreSQL permet utilitzar altres llenguatges per implementar els procediments emmagatzemats i disparadors (triggers), com per exemple C++, C, Java, Perl o fins i tot una variant procedimental de R. Una altra extensió interessant de PostgreSQL és PostGIS, que permet treballar amb dades geoespacials. Addicionalment, PostgreSQL és capaç d’emmagatzemar de manera fiable i eficient grans volums de dades. Des del 2001 suporta un model de transaccions ACID.

Hi ha diferents opcions per instal·lar PostgreSQL. L’opció més fàcil i recomanada és utilitzar els instal·ladors (paquets binaris) definits per instal·lar de manera fàcil i ràpida el sistema gestor de bases de dades en diferents entorns. Actualment, hi ha instal·ladors per als entorns Windows, Mac, FreeBSD, Linux i Solaris.

Enllaç al recurs

https://www.postgresql.org/

Exemple d’ús

En aquest exemple veurem com es pot crear una taula, realitzar una inserció i posteriorment, una consulta en PostgreSQL.

En primer lloc, després d’estudiar la informació que volem emmagatzemar, realitzem la creació de la taula d’empleat amb cadascun dels camps necessaris. El codi, en llenguatge SQL, incorpora numeració en les línies per millorar-ne la lectura:

1     CREATE TABLE EMPLEAT (      
2           ID_EMPLEAT INT PRIMARY KEY,       
3           NOM TEXT NOT NULL,
4           COGNOMS TEXT NOT NULL,
5           EDAT INT NOT NULL,
6           EMAIL TEXT,
7           SALARI REAL
8     );

La taula d’empleat contindrà la següent informació: nom, cognoms, edat, e-mail i salari, addicionalment incorporem un identificador únic d’empleat ID_EMPLEAT, que serà la clau primària, de manera que no poden existir elements repetits. Els camps obligatoris són el nom, cognoms i l’edat, per aquest motiu els hem establert com a NOT NULL.

A continuació realitzarem la inserció de dades en la taula:

1     INSERT INTO EMPLEAT (ID_EMPLEAT, NOM, COGNOMS, EDAT) VALUES (1, 'ALBERT','ROURE', 33,'2001-07-13');
2     INSERT INTO EMPLEAT (ID_EMPLEAT, NOM, COGNOMS, EDAT, EMAIL) VALUES (2, 'ANNA','BERNAT', 54,'anabernardez@acme.es');
3     INSERT INTO EMPLEAT (ID_EMPLEAT, NOM, COGNOMS, EDAT) VALUES (3, 'RAUL','GRANDIO', 43);

Finalment, procedirem a realitzar una consulta per obtenir el nom, cognoms i edat d’algun dels empleats registrats, concretament aquells el nom dels quals comenci per A: de la informació emmagatzemada:

1     SELECT NOM, COGNOMS, EDAT
2     FROM EMPLEAT
3     WHERE NOM LIKE ‘A%’;

A la fila 1 hem indicat la selecció de camps que volem recuperar, en aquest cas, nom, cognoms i edat. Posteriorment, a la línia 2 indiquem l’origen de la informació, que en aquest cas serà la taula EMPLEAT. Per finalitzar establim una condició en la clàusula WHERE indicant que volem limitar la consulta a aquells empleats el nom dels quals comenci per la lletra A, per a això ens valem de l’operador LIKE, utilitzant el caràcter %, que indica qualsevol valor o valors. Com a resultat de la consulta obtindrem el següent:

1     NOM   | COGNOMS  | EDAT
2     ALBERT| ROURE    | 33
3     ANNA  | BERNAT   | 54

Enllaços relacionats

Característiques: https://www.postgresql.org/about/

Descàrregues: https://www.postgresql.org/download/

Documentació: https://www.postgresql.org/docs/

Variant procedimental de R: http://www.joeconway.com/plr/

Més informació sobre PostgreSQL i els seus orígens: https://en.wikipedia.org/wiki/postgresql