Tipologia

Aquesta dimensió permet classificar cada recurs en funció de la seva naturalesa, la qual atén, en certa manera, al seu objectiu o funcionalitat prevista. Les categories no són excloents, per la qual cosa se’n pot seleccionar més d’una. D’altra banda, aquesta dimensió no s’hauria de deixar buida; s’hauria de seleccionar almenys una categoria.

Les categories són:

  • Eines. En aquesta categoria, es troben eines que permeten resoldre un problema concret, normalment molt acotat, i que solament serveixen per a aquesta funcionalitat, atenent típicament a una fase específica del cicle de vida de les dades.
  • Programari/Llibreries. En aquesta categoria, s’inclouen les solucions de programari i llibreries de codi amb un propòsit una mica més general que una eina. Habitualment, els recursos d’aquesta categoria permeten crear eines específiques o estendre funcionalitats d’altres. Aquí també s’inclouen les API, que permeten accedir a serveis en línia per a la captura de dades en diferents formats.
  • Dades. S’inclouen aquí conjunts de dades que poden emprar-se lliurement per a fer experiments, crear models i visualitzar dades o validar eines i tècniques estadístiques i de mineria de dades.
  • Entorns de treball. S’inclouen aquí les eines complexes que constitueixen realment una solució completa per a la resolució de problemes en l’àmbit de la ciència de dades i que involucren més d’una fase del cicle de vida de les dades.
  • Tècnica/mètode/algorisme. Aquesta categoria es reserva per als conceptes abstractes que s’empren per a referir-se a una tècnica, mètode o algorisme, independentment de la seva implementació concreta, la finalitat de la qual és la resolució d’un problema donat. En general, aquí també s’inclouen eines que estan orientades a donar suport a un tipus d’anàlisi o visualització concrets.
  • Bibliografia. Es recullen aquí les col·leccions de bibliografia al voltant d’un tema concret, habitualment en un format reconegut pels gestors bibliogràfics (BiBTeX, Mendeley, etc.). No s’hauria d’utilitzar per a articles individuals, excepte en els casos en què l’article en qüestió sigui una fita o referent en l’àmbit.
  • Recurs web. Aquesta categoria es reserva per a recursos web que són d’especial interès en l’àmbit de la ciència de dades, com ara portals, repositoris, comunitats d’interès, etc.